نوبت و مشاوره تخصصی طب اورژانس


انتخاب از میان پزشکان (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر علی علی یی
طب اور‍انس
ن پ: ۶۶۹۲۹
میانگین زمان پاسخگویی:
۲۴ ساعت