آخـریــن مطالبتشخیص بیماری رفلاکس معده به مری GERD

تشخیص بیماری رفلاکس معده به مری GERD
 1.  برای بیمارانی که علائم کلاسیک بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) شامل سوزش سردل و برگشت غذا دارند و علائم هشدار دهنده ندارند، یک درمان آزمایشی تجربی هشت هفته ای به صورت مصرف یک بار در روز داروهای مهارکننده پمپ پروتون (PPIs) قبل از غذا انجام شود (strong recommendation, moderate level of evidence).
 2.  در بیمارانی که علایم کلاسیک GERD به کارآزمایی تجربی 8 هفته ای PPIs پاسخ داد، تلاش برای قطع دارو انجام شود. (conditional recommendation, low level of evidence).
 3. اندوسکوپی تشخیصی را در بیمارانی توصیه می شود که در آنها علائم کلاسیک GERD به درمان تجربی هشت هفته ای پاسخ نداده باشد و یا اینکه بعد از قطع PPI، بازگشت علائم ایجاد شود (strong recommendation, low level of evidence). به صورت ایده آل اندوسکوپی بعد از 2-4 هفته قطع PPIs انجام شود.
 4. در بیمارانی که درد قفسه سینه بدون سوزش سر دل دارند و ارزیابی کافی برای رد کردن بیماری قلبی انجام شده است، آزمایش عینی برای تشخیص GERD (اندوسکوپی و/یا مونیتورینگ رفلاکس) توصیه میشود (conditional recommendation, low level of evidence).
 5. بررسی بلع باریوم به تنهایی را به عنوان تست تشخیصی GERD توصیه نمی کنیم (conditional recommendation, low level of evidence).
 6. در بیمارانی که دیسفاژی و یا سایر علایم هشدار (کاهش وزن و خونریزی گوارشی) دارند و همچنین در بیمارانی که عوامل خطر متعدد مری بارت دارند، اندوسکوپی به عنوان اولین تست برای ارزیابی انجام گیرد (strong recommendation, low level of evidence).
 7. هنگامی که تشخیص GERD مطرح است اما شفاف نیست و اندوسکوپی نیز شواهد عینی از GERD نشان نمی دهد، توصیه می شود که برای مشخص شدن تشخیص، در زمان دوره بدون درمان، مونیتورینگ رفلاکس انجام شود (strong recommendation, low level of evidence).
 8. در بیمارانی که شواهد اندوسکوپیک ازوفاژیت رفلاکس درجه C و D معیار لوس آنجلس دارند و یا در بیماران با قطعه بلند مری بارت توصیه به عدم انجام پایش رفلاکس خارج درمانی به عنوان تست تشخیصی است (strong recommendation, low level of evidence).

منبع:

Katz, Philip O. MD, MACG1; Dunbar, Kerry B. MD, PhD2,3; Schnoll-Sussman, Felice H. MD, FACG1; Greer, Katarina B. MD, MS, FACG4; Yadlapati, Rena MD, MSHS5; Spechler, Stuart Jon MD, FACG6,7 ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease, The American Journal of Gastroenterology: January 2022 - Volume 117 - Issue 1 - p 27-56 doi: 10.14309/ajg.0000000000001538

ادامه مطلب

تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

این توصیه ها برای شیرخورانی کاربرد دارد که سن 29 تا 60 روز دارند، تب 38 درجه و بیشتر دارند، منشا دقیق تب مشخص نیست و بیماری زمینه ای خاصی ندارند.

توصیه های مرتبط با تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

grade:evidence quality; strength of recommendation توضیحات
نمونه جهت آنالیز ادراری از طریق کیسه، ادرار کردن خود به خودی یا تحرک ادرار کردن گرفته شود و در صورتی که نتیجه مثبت بود، از طریق کاتتر و یا سوپراپوبیک، نمونه جهت کشت گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation  معیارهای مثبت بودن آزمایش آنالیز ادرار: مثبت شدن لوکوسیت استراز، وجود 5 گلبول سفید در فیلد بزرگنمایی بالا در ادرار سانتریفوژ شده و یا 10 گلبول سفید در ادرار سانتریفوژ  نشده
یا باید نمونه از طریق کاتتر گذاشتن یا سوپراپوبیک گرفته شود، اگر نتیجه آنالیز ادرار مثبت بود، کشت نیز داده شود. Grade: A; Strong Recommendation  معیار مثبت بودن کشت ادرار سوپراپوبیک: وجود 10000 کلونی از یک پاتوژن به همراه وجود گلبول سفید در ادرار
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: B; Moderate Recommendation   
باید مارکرهای التهابی را ارزیابی نمود. Grade: B; Moderate Recommendation  مارکرهای التهابی در مقادیر زیر غیر طبیعی محسوب می شوند: 1- دمای بیش از 38.5 درجه، 2- پروکلسیتونین بیش از 0.5 نانوگرم در میلی لیتر، 3- CRP بیش از 20، 4- تعداد نوتروفیلی مطلق بیش از 4200 یا بیش از 5000
اگر هر کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی بودند، می توان نمونه CSF را برای آنالیز (تعداد گلبول سفید، شمارش افتراقی گلبولهای سفید، پروتئین، گلوکز، رنگ آمیزی گرم)، کشت برای باکتری، و آزامایش انتروویروس (اگر پلئوسیتوز CSF مشاهده شد، یا در طی فصل انتروویروس )  اخذ نمود Grade: C; Weak Recommendation   
اگر مارکرهای التهابی طبیعی بودند، نیازی به نمونه گیری CSF برای آنالیز و کشت نیست. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر آنالیز CSF مطرح کننده مننژیت باکتریال بود، باید از درمان ضد میکروبی وریدی استفاده کرد. Grade: A; Strong Recommendation   
در صورتی که هر دو شرط زیر برقرار باشد میتوان از درمان ضد میکروبی وریدی استفاده کرد: 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گیری انجام شده باشد) طبیعی باشد. 2- هر کدام از مارکرای التهابی غیر طبیعی باشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر تمام شرایط زیر برقرار باشد درمان ضد میکروبی خوراکی باید شروع شود: 1- آنالیز CSF (در صورت نمونه گیری) طبیعی باشد. 2- آنالیز ادرار مثبت باشد. 3- هیچکدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی نباشند. Grade: B; Strong Recommendation  درمان اولیه در شیرخوران 29 تا 60 روزه: عفونت ادراری: تزریقی: سفتریاکسون، خوراکی: سفالکسین یا سفیکسیم. تب با منشا نامشخص: سفتریاکسون. مننژیت: سفتریاکسون یا سفتازیدیم بعلاوه وانکومایسین
اگر تمام شرایط زیر فراهم باشد در زمان انتظار جواب کشت باکتریال نیازی به استفاده از درمان ضد میکروبی نیست: 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گیری انجام شده باشد) طبیعی یا مثبت از نظر انتروویروس باشد. 2- پاسخ آنالیز ادراری منفی باشد. 3- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر نتیجه آنالیز CSF اخذ شده غیر طبیعی بود، شیرخوار باید در بخشی بستری شود که پرستاران و پرسنل در زمینه مراقبت شیرخواران 29-60 روزه مجرب باشند. Grade: A; Strong recommendation   
اگر هر کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی بودند میتوان شیرخوار را در بخشی بستری نمود که پرستاران و پرسنل در زمینه مراقبت شیرخواران 29-60 روزه مجرب باشند. Grade: B; Moderate recommendation   
اگر تمام شرایط زیر فراهم باشد، شیرخوار باید در منزل مراقبت شود. 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گرفته شده باشد)، طبیعی باشد. 2- تمام مارکرهای التهابی طبیعی باشند. 3- نتیجه آنالیز ادرار منفی باشد. 4- آموزش مناسب برای والدین ارائه شده باشد. 5- ارزیابی مجدد در طی 24 ساعت برنامه ریزی شده و مهیا شده باشد. 6- برای شرایط تغییر در شرایط بالینی برنامه ریزی شده و مقدمات آن فراهم شده باشد. برای مثال ارتباط بین خانواده و کارکنان درمانی و دسترسی به مراقبت پزشکی فوری Grade: B; Moderate Recommendation   
در مواردی که نمونه قابل تفسیر CSF اخذ نشده باشد، در صورتی که تمام شرایط زیر فراهم شده باشد میتوان از شیرخوار در منزل بدون درمان ضد میکروبی مراقبت نمود: 1- جواب آزمایش ادرار منفی باشد. 2- تمام مارکرهای التهابی بررسی شده طبیعی باشند. 3- والدین در صورت تغییر شرایط شیرخوار بتوانند سریعا مراجعه کنند و با پیگیری در عرض 24 تا 36 ساعت موافقت کنند. شیرخوران تحت مراقبت در منزل باید در طی 24 ساعت بعد مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند. Grade: B; Moderate Recommendation   
در صورت مهیا بودن تمام شروط زیر، درمان ضد میکروبی باید قطع شود: 1- تمام نتایج کشتهای باکتریال در 24- 36 ساعت منفی باشد. 2- بیمار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 3- هیچ عفونت دیگر نیازمند درمان (مانند اتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
بیماران با کشت ادارار مثبت (UTI) در صورتی که تمام شرایط زیر فراهم باشد باید از بیمارستان مرخص شوند: 1- نتیجه کشت خون منفی باشد. 2- نتیجه کشت CSF (اگر نمونه گرفته شده باشد) منفی باشد. 3- بیمار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 4- دلیل دیگری برای بستری شدن وجود نداشته باشد Grade: B; Strong Recommendation   
در صورتی که شیرخوار مبتلا به UTI تحت مراقبت در منزل دارای همه شرایط زیر باشد، درمان ضد میکربی خوراکی باید شروع شود و داروی ضد میکروبی وریدی قطع شود.1 - جواب کشت ادرار مثبت باشد. 2- نتیجه تمام کشتهای باکتریال دیگر در عرض 24-36 ساعت منفی باشد. 3- شیرخوار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). Grade: B; Strong Recommendation   
شیرخوران از نظر عوامل بیماریزای یافته شده در ادرار، خون یا CSF با درمان ضد میکروبی هدفمند درمان شوند. طول درمان بستگی به طبیعت بیماری، ارگانیسم مسوول بیماری و پاسخ شیرخوار به درمان دارد. Grade: A; Strong Recommendation   
ادامه مطلب

تب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

تب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

این توصیه ها در شرایط زیر کاربرد دارد:

شیرخوار 22- 28 روزه

تب 38 درجه و بالاتر

حال عمومی خوب شیرخوار

بدون منشا شناخته شده تب

توصیه grade: ;evidence quality; strength of recommendation توضیحات
شیرخواران 22 تا 28 روزه    
باید نمونه گیری ادرار مثانه بوسیله کاتتر مثانه و یا آسپیراسیون سوپراپوبیک برای آنالیز ادرار انجام شود و اگر نتایج آنالیز ادرار مثبت بود، کشت انجام شود Grade: A; Strong Recommendation   
یا اینکه باید نمونه ادرار با کیسه، دفع ادرار خود به خودی، یا تحریک ادرار کردن گرفته شده و آنالیز ادرار انجام شود و اگر مثبت بود، برای کشت ادرار از طریق کاتتر و یا سوپراپوبیک، نمونه ادرار مثانه گرفته شود. Grade: A Strong Recommendation   
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation   
باید مارکرهای التهابی را ارزیابی نمود.  Grade: B; Strong Recommendation  مارکرهای التهابی در مقادیر زیر غیر طبیعی محسوب می شوند: 1- دمای بیش از 38.5 درجه، 2- پروکلسیتونین بیش از 0.5 نانوگرم در میلی لیتر، 3- CRP بیش از 20، 4- تعداد نوتروفیلی مطلق بیش از 4200 یا بیش از 5000
پزشکان در صورت تحقق تمام معیارهای زیر میتوانند نمونه CSF از شیرخوار 22-28 روزه بگیرند: 1- نتیجه آنالیز ادرار منفی یا مثبت باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- کشت خون و ادرار انجام شده باشد. 4- شیرخوار بستری باشد Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر هرکدام از مارکزهای التهابی اخذ شده غیر طبیعی باشند، باید نمونه CSF جهت آنالیز (تعداد گلبول سفید، پروتئین، قند، رنگ آمیزی گرم) و کشت باکتریال گرفته شود Grade: C; Moderate Recommendation   
در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر، درمان وریدی آنتی میکروبیال در بیمارستان باید انجام شود: 1- آنالیز CSF مطرح کننده مننژیت باکتریال باشد. 2- نتیجه آنالیز ادرار مثبت باشد. Grade: A; Strong Recommendation  درمان اولیه در شیرخواران 22-28 روزه در موارد عفونت ادراری و تب بدون منشا مشخص، سفتریاکسون و در موارد مننژیت، آمپی سیلین به علاوه سفتازیدیم است. در برخی منابع سفتریاکسون را در زیر 4 هفته تجویز نمی کنند و سفوتاکسیم را به عنوان جایگزین مطرح می کنند.
در صورت محقق شدن تمام شرایط زیر میشود درمان آنتی میکروبی در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز CSF نرمال باشد. 2- آنالیز ادرار نرمال باشد. 3- هرکدام از مارکرهای التهابی غیر نرمال باشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
حتی اگر همه شرایط زیر محقق شود باز میشود درمان ضد میکروبی را در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار نرمال باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد و یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. Grade: B; Weak Recommendation   
اگر شیرخواری در منزل مداوا میشود، حتی اگر تمام شرایط زیر محقق شود با اینحال باید درمان ضد میکروبی وریدی تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچکدام از مارکرای التهابی اخذ شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF نرمال باشد. Grade: C; Moderate Recommendation   
درمان در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر میتواند انجام شود: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچ کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی نباشند. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. 4- آموزش شفاهی و دستورالعمل کتبی جهت نحوه مراقبت و پایش شیرخوار در منزل مهیا شده باشد. 5- برنامه پیگیری و ارزیابی مجدد در 24 ساعت مقرر شده هو مهیا شده باشد. 6- مقتضیات لازم برای موارد تغییر در شرایط بالینی (مثلا نحوه ارتباط خانواده با پرسنل و دسترسی به مراقبت پزشکی فوری) دیده شده و مهیا  شده باشد. Grade: B; Moderate Recommendation   
در مواردی که نمونه CSF گرفته نشده و یا قابل تفسیر نباشد، شیرخوار باید در بخشی که دارای پرسنل و کارکنان مجرب شیرخواران/شیرخوران کوچک باشد، بستری شود. Grade: B; Weak Recommendation   
قطع داروی ضد میکربی و ترخیص شیرخوار پس از 24 تا 36 ساعت از نتایج منفی کشت در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام گیرد. 1- شیرخوار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا تب و تغذیه). 2- هیچ دلیل دیگری برای بستری وجود نداشته باشد. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مثل اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
قطع درمان ضد میکروبی در شیرخواران تحت مراقبت در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام شود: 1- شیرخوار در زمان ارزیابی مجدد از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 2- تمام کشتها در 24 تا 36 ساعت منفی باشند. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مانند اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
شیرخوران از نظر عوامل بیماریزای یافته شده در ادرار، خون یا CSF با درمان ضد میکروبی هدفمند درمان شوند. طول درمان بستگی به طبیعت بیماری، ارگانیسم مسوول بیماری و پاسخ شیرخوار به درمان دارد. Grade: A; Strong Recommendation   

منبع:

Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. Pediatrics. 2021;148(2).

ادامه مطلب

تب در شیرخواران 8 تا 21 روزه

تب در شیرخواران 8 تا 21 روزه

توصیه های زیر در بیماران زیر کاربرد دارد: شیرخوار 8 تا 21 روزه با تب 38 درجه و بالاتر با حال عمومی خوب و بدون منشا شناخته شده تب

توصیه

grade: ;evidence quality; strength of recommendation

توضیحات

باید نمونه گیری ادرار مثانه بوسیله کاتتر مثانه و یا آسپیراسیون سوپراپوبیک برای آنالیز ادرار انجام شود و اگر نتایج آنالیز ادرار مثبت بود، کشت انجام شود Grade: A; Strong Recommendation  معیارهای مثبت بودن آزمایش آنالیز ادرار: مثبت شدن لوکوسیت استراز، وجود 5 گلبول سفید در فیلد بزرگنمایی بالا در ادرار سانتریفوژ شده و یا 10 گلبول سفید در ادرار سانتریفوژ  نشده
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation  معیار مثبت بودن کشت ادرار سوپراپوبیک: وجود 10000 کلونی از یک پاتوژن به همراه وجود گلبول سفید در ادرار
میتوان مارکرهای التهابی را ارزیابی کرد. . Grade: B; Weak Recommendation  مارکرهای التهابی شامل تعداد گلبولهای سفید، شمارش نوتروفیلی مطلق، شمارش سلول باند، CRP و پروکلسیتونین.  (procalcitonin>0.5 ng/ml, CRP>20 mg/l, ANC> 4000, >5200/mm3)
باید نمونه CSF برای آنالیز (تعداد گلبول سفید، پروتئین، گلوکز، رنگ آمیزی گرم) و کشت باکتریال گرفته شود. تستهای ویروسی هم مد نظر قرار گیرد Grade: A; Strong Recommendation  در صورت وجود گلبول سفید بدون کشت باکتریال مثبت، باید ویروس هرپس سیمپلکس و انتروویروس را بر اساس شرایط بالینی بیمار مد نظر قرار داد.
باید درمان آنتی بیوتیک وریدی آغاز شود. Grade: A; Strong Recommendation  درمان اولیه شامل آمپیسیلین بعلاوه یکی از دو داروی جنتامایسین یا سفتازیدیم است.
در زمان انتظار برای جواب کشتها، شیرخوار باید در بیمارستان تحت نظر پرستاران و کارکنان مجرب در زمینه مراقبت شیرخواران 8تا 21 روزه، به صورت فعال مونیتور شود. Grade: B; Moderate Recommendation   
در صورتی که تمام معیارهای زیر محقق شد، آنتی بیوتیک وریدی باید قطع شده و شیرخوار مرخص شود: 1- نتایج کشتها برای 24 تا 36 ساعت منفی شوند و یا فقط از جهت آلودگیهای نمونه گیری مثبت شوند. 2- حال عمومی خوب شیرخوار تدوام یابد و یا در حال پیشرفت (مثلا تب و وضعیت تغذیه) باشد. 3- هیچ دلیل دیگری برای بستری در بیمارستان وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
در صورت مثبت شدن پاتوژن در ادرار، خون یا CSF، درمان ضد میکربی به صورت هدفمند انجام شود و طول مدت درمان بسته به ماهیت میکرب، بیماری و نحوه پاسخ به درمان دارد Grade: A; Strong Recommendation   

منبع:

 1. Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. Pediatrics. 2021;148(2).
ادامه مطلب

درمان استئوآرتریت زانو

درمان استئوآرتریت زانو
  نوع توصیه مداخله میزان قوت توصیه
مداخلات غیر داروئی انجام شود ورزش، نوع ورزش بر اساس تعامل بین بیمار و مربی تعیین می گردد. ورزشهای هوازی (پیاده روی و دوچرخه) و ورزش آبی توصیه میشود.  توصیه قوی
انجام شود حرکات ورزشی تعادلی توصیه مشروط
انجام شود کاهش وزن توصیه قوی
انجام شود تای-چی (تمرینات ذهنی-بدنی سنتی چینی) توصیه قوی
انجام شود یوگا توصیه مشروط
انجام شود عصا، استفاده از عصا در کسانی که بیماری مانع راه رفتن و پایداری میشود، توصیه میشود توصیه قوی
انجام شود Brace، زانوبند تیبیوفمورال. در مواردی که باعث راه افتادن بیمار بشود توصیه قوی
انجام شود زانوبند پاتلوفمورال توصیه مشروط
عدم استفاده چسب kinesio توصیه مشروط
عدم استفاده کفش اصلاحی توصیه مشروط
عدم استفاده کفی کفش اصلاحی توصیه مشروط
انجام شود طب سوزنی توصیه مشروط
انجام شود مداخلات دمایی توصیه مشروط
انجام شود Radiofrequency ablation توصیه مشروط
انجام شود ماساژ درمانی توصیه مشروط
انجام شود Manual therapy (درمان با مداخلات دستی درمانگر) توصیه مشروط
عدم استفاده Pulsed vibration therapy توصیه مشروط
عدم استفاده Transcutaneous electrical stimulation (TENS) توصیه قوی
مداخلات داروئی انجام شود داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) موضعی توصیه قوی
انجام شود کرم فلفل capsaicin توصیه مشروط
انجام شود داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی  NSAID خوراکی، پایه اصلی درمان است. انتخاب نوع دارو بسته به شرایط بیمار دارد توصیه قوی
انجام شود تزریق داخل مفصلی گلوکوکورتیکوئید توصیه قوی
انجام شود تزریق داخل مفصلی گلوکوکورتیکوئید نسبت به ترکیبات هیالورونیک اسید دارای برتری است توصیه مشروط
انجام شود استامینوفن، به تنهایی اثر قابل توجهی ندارد توصیه مشروط
انجام شود Duloxetine توصیه مشروط
انجام شود ترامادول، استفاده در مواردی که سایر مسکنها موثر نبوده و امکان جراحی نباشد توصیه مشروط
عدم استفاده مخدرها به صورت طولانی مدت توصیه مشروط
عدم استفاده کولشیسین توصیه مشروط
عدم استفاده روغن ماهی توصیه مشروط
عدم استفاده ویتامین دی توصیه مشروط
عدم استفاده بی فسفاناتها توصیه مشروط
عدم استفاده گلوکوزآمین توصیه قوی
عدم استفاده کندروئیتین سولفات توصیه قوی
عدم استفاده هیدروکسی کلروکین توصیه قوی
عدم استفاده متوتروکسات توصیه قوی
عدم استفاده تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید توصیه مشروط
عدم استفاده تزریق داخل مفصلی سم بوتولینوم توصیه مشروط
عدم استفاده پرولوتراپی توصیه مشروط
عدم استفاده پلاسمای غنی از پلاکت توصیه قوی
عدم استفاده تزریق سلولهای بنیادی stem cells توصیه قوی
عدم استفاده Tumor necrosis factor inhibitors and interleukin-1 receptor antagonists توصیه قوی

روبراه سازی بیماران مبتلا به استئوآرتریت دارای ابعاد مختلف شامل مداخلات آموزشی، رفتاری، روانی اجتماعی و فیزیکی و همچنین داروهای موضعی، خوراکی و داخل مفصلی است. انتخاب نوع درمان و برنامه ریزی مناسب با همفکری پزشک و بیمار و با توجه به شرایط بالینی و الگوی زندگی بیمار انجام می شود.

منبع:

Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, Oatis C, Guyatt G, Block J, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis & Rheumatology. 2020;72(2):220-33.

ادامه مطلب

دارو درمانی در پرفشاری خون

دارو درمانی در پرفشاری خون

فشار خون و آستانه شروع درمان دارویی

سازمان بهداشت جهانی برای افراد دارای فشار خون متوسط سیستولیک 140 و دیاستولیک 90 میلی متر جیوه  توصیه به شروع درمان دارویی فشار خون میکند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا) در افراد دارای سابقه بیماریهای قلبی عروقی و یا با خطر بالای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)، افراد دیابتی و بیماری مزمن کلیه، درمان دارویی در فشار خون سیستولیک 130-139 میلی متر جیوه نیز توصیه می شود. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)

درخواست آزمایش

پیشنهاد می شود هنگام شروع درمان دارویی، جهت بررسی بیماریهای همزمان و فشار خون ثانویه، آزمایش گرفته شود به شرطی که آغاز درمان جهت بررسی نتایج به تاخیر نیفتد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

ارزیابی خطر بیماریهای قلبی عروقی به عنوان راهنمای شروع داروهای ضد پرفشاری خون

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که در زمان شروع درمان دارویی پرفشاری خون و یا پس از آن، طبقه بندی بیماران از نظر خطر بیماریهای قلبی عروقی انجام شود به شرطی که میسر باشد و درمان را به تاخیر نیندازد. (توصیه مشروط، شواهد ضعیف)

دسته های دارویی مورد استفاده به عنوان داروهای خط نخست

برای بالغینی که نیاز به درمان دارویی پرفشاری خون هستند، سازمان بهداشت جهانی یکی از سه دسته دارویی زیر را به عنوان داروهای ضد پرفشاری خون خط نخست توصیه می کند:

 • داروهای تیازیدی یا شبه تیازیدی
 • مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI)/ بلوک کننده گیرنده آنژیوتانسین (ARB)
 • بلوک کننده های کانال کلسیمی دی هیدروپیریدینی طولانی اثر. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)

درمان ترکیبی

سازمان بهداشت جهانی برای بالغین نیازمند درمان دارویی پرفشاری خون، درمان ترکیبی، ترجیحا در قالب یک قرص ترکیبی (برای افزایش همکاری و تداوم درمان)، را پیشنهاد می دهد. داروهای ضد پرفشاری خون مورد استفاده در درمان ترکیبی باید از یکی از سه دسته دارویی زیر انتخاب شوند: دیورتیکها (تیازیدی یا شبه تیازیدی)، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI)/ بلوک کننده گیرنده آنژیوتانسین (ARB)، بلوک کننده های کانال کلسیمی دی هیدروپیریدینی طولانی اثر. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط)

فشار خون هدف

سازمان بهداشت جهانی در مبتلایان پرفشاری خون بدون بیماری همزمان، هدف درمان را رسیدن به فشار خون زیر 90/140 میلی متر جیوه توصیه می کند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط)

سازمان بهداشت جهانی در مبتلایان پرفشاری خون با بیماری قلبی عروقی شناخته شده، رسیدن به هدف درمانی فشار خون سیستولیک زیر 130 میلی متر جیوه را توصیه می کند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط)

سازمان بهداشت جهانی هدف درمان پرفشاری خون در بیماران پرخطر (افراد با خطر بالای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، دیابت ملیتوس، بیماری مزمن کلیه) را رسیدن به فشار خون زیر 130 میلی متر جیوه پیشنهاد می دهد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط)

فراوانی ارزیابیهای مجدد

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که بیماران در آغاز درمان و یا پس از تغییر دارو، تا زمان رسیدن به هدف درمانی، به صورت ماهیانه پیگیری شوند. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

سازمان بهداشت جهانی زمان پیگیری هر سه تا شش ماه را برای بیماران تحت کنترل پیشنهاد می دهد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

تجویز دارو برای کارشناسان غیر پزشک

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که درمان دارویی بیماران توسط کارشناسان غیر پزشک مانند داروسازان و پرستاران می تواند ارائه شود به شرطی که شرایط زیر فراهم گردد: آموزش مناسب، تبحر تجویز، پروتکلهای درمان ویژه، و نظارت پزشک. (توصیه مشروط، شواهد کیفیت پائین)

منبع:

Al-Makki A, DiPette D, Whelton PK, Murad MH, Mustafa RA, Acharya S, et al. Hypertension pharmacological treatment in adults: a World Health Organization guideline executive summary. Hypertension. 2022;79(1):293-301.

ادامه مطلب

افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- تست تشخیص افت فشار خون ارتواستاتیک باید شامل اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب در وضعیت خوابیده به پشت به مدت پنج دقیقه و سپس در وضعیت ایستادن به مدت سه دقیقه باشد.

- اگر سوء ظن بالینی برای افت فشار خون ارتواستاتیک بالا باشد، حتی با علایم حیاتی طبیعی باید آزمایش چرخاندن سر به بالا در بالین بیمار انجام شود.

- بیماران مبتلا به افت فشار خون ارتواستاتیک نوروژنیک و فشار خون بالا در وضعیت خوابیده به پشت باید با اندازه گیری فشارخون 24 ساعته در شرایط سرپایی ارزیابی شوند.

- هدف درمان افت فشار خون ارتواستاتیک باید کاهش علائم برای بهبود کیفیت زندگی باشد، نه عادی سازی فشار خون.

- قبل از تجویز دارو باید راهبردهای درمان غیردارویی را امتحان کرد. اگر درمانهای غیردارویی به تنهایی کافی نباشد، باید همراه با داروها استفاده شود.

- درمان دارویی خط اول باید شامل midodrine یا droxidopa باشد که برای تسکین علائم تنظیم دوز شده باشند.

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

آدنومیوز: تشخیص و درمان

آدنومیوز: تشخیص و درمان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- از سونوگرافی ترانس واژینال یا ام آر آی لگن برای تشخیص غیرتهاجمی آدنومیوز استفاده کنید. C

- بیماران مبتلا به آدنومیوز که مایل به بارداری نیستند می توانند از سیستم داخل رحمی آزاد کننده لوونورژسترل (Mirena) برای کمک به کاهش خونریزی شدید قاعدگی و درد استفاده کنند. B

- برای زنانی که از سن باروری گذشته اند، در صورتی که سایر درمان ها موثر واقع نشوند هیسترکتومی درمان قطعی آدنومیوز است. C

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

سردرد خوشه ای: بررسی سریع شواهد

سردرد خوشه ای: بررسی سریع شواهد

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- احساس بی قراری یکی از ویژگی های کلیدی سردرد خوشه ای است و باید در شرح حال بیمار به آن دقت شود. C

- درمان‌های تسکینی خط اول برای سردرد خوشه‌ای شامل اکسیژن مکمل 100٪، سوماتریپتان زیر جلدی (Imitrex)، اسپری بینی سوماتریپتان و زولمی‌تریپتان داخل بینی (Zomig) است. A

- تزریق استروئید ساب اکسیپیتال ممکن است بعنوان درمان موقت در نظر گرفته شود تا زمان برای اثربخشی کامل درمان پیشگیرانه فراهم شود. A

- درمان پیشگیرانه خط اول برای سردرد خوشه ای وراپامیل است. A

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- در صورت عدم وجود ضرورت پزشکی از القای زایمان قبل از هفته 39 بارداری خودداری کنید. B

- از مصرف پروستاگلاندین ها در بیمارانی که زایمان سزارین قبلب یا سابقه جراحی بزرگ رحم دارند، به دلیل افزایش خطر پارگی رحم، اجتناب کنید. C

- ورزش منظم و متوسط و ماساژ سینه هر دو احتمال زایمان خود به خود را افزایش می دهند. B

- تحریک غشاء آمنیوتیک در محیط سرپایی می تواند احتمال زایمان خود به خود را در عرض 48 ساعت افزایش دهد. B

- برای رسیدن دهانه رحم در بیماران زایمان اول با دهانه رحم نامطلوب استفاده از کاتتر فولی را در نظر بگیرید. B

- استفاده از میزوپروستول واژینال را برای رسیدن دهانه رحم در نظر بگیرید تا احتمال زایمان طبیعی در عرض 24 ساعت افزایش یابد. B

- ترکیب یک کاتتر بالون و میزوپروستول برای رسیدن دهانه رحم برای کوتاه کردن زمان زایمان را در نظر بگیرید. B

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب