آخـریــن مطالبتب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

تب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

این توصیه ها در شرایط زیر کاربرد دارد:

شیرخوار 22- 28 روزه

تب 38 درجه و بالاتر

حال عمومی خوب شیرخوار

بدون منشا شناخته شده تب

توصیه grade: ;evidence quality; strength of recommendation توضیحات
شیرخواران 22 تا 28 روزه    
باید نمونه گیری ادرار مثانه بوسیله کاتتر مثانه و یا آسپیراسیون سوپراپوبیک برای آنالیز ادرار انجام شود و اگر نتایج آنالیز ادرار مثبت بود، کشت انجام شود Grade: A; Strong Recommendation   
یا اینکه باید نمونه ادرار با کیسه، دفع ادرار خود به خودی، یا تحریک ادرار کردن گرفته شده و آنالیز ادرار انجام شود و اگر مثبت بود، برای کشت ادرار از طریق کاتتر و یا سوپراپوبیک، نمونه ادرار مثانه گرفته شود. Grade: A Strong Recommendation   
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation   
باید مارکرهای التهابی را ارزیابی نمود.  Grade: B; Strong Recommendation  مارکرهای التهابی در مقادیر زیر غیر طبیعی محسوب می شوند: 1- دمای بیش از 38.5 درجه، 2- پروکلسیتونین بیش از 0.5 نانوگرم در میلی لیتر، 3- CRP بیش از 20، 4- تعداد نوتروفیلی مطلق بیش از 4200 یا بیش از 5000
پزشکان در صورت تحقق تمام معیارهای زیر میتوانند نمونه CSF از شیرخوار 22-28 روزه بگیرند: 1- نتیجه آنالیز ادرار منفی یا مثبت باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- کشت خون و ادرار انجام شده باشد. 4- شیرخوار بستری باشد Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر هرکدام از مارکزهای التهابی اخذ شده غیر طبیعی باشند، باید نمونه CSF جهت آنالیز (تعداد گلبول سفید، پروتئین، قند، رنگ آمیزی گرم) و کشت باکتریال گرفته شود Grade: C; Moderate Recommendation   
در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر، درمان وریدی آنتی میکروبیال در بیمارستان باید انجام شود: 1- آنالیز CSF مطرح کننده مننژیت باکتریال باشد. 2- نتیجه آنالیز ادرار مثبت باشد. Grade: A; Strong Recommendation  درمان اولیه در شیرخواران 22-28 روزه در موارد عفونت ادراری و تب بدون منشا مشخص، سفتریاکسون و در موارد مننژیت، آمپی سیلین به علاوه سفتازیدیم است. در برخی منابع سفتریاکسون را در زیر 4 هفته تجویز نمی کنند و سفوتاکسیم را به عنوان جایگزین مطرح می کنند.
در صورت محقق شدن تمام شرایط زیر میشود درمان آنتی میکروبی در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز CSF نرمال باشد. 2- آنالیز ادرار نرمال باشد. 3- هرکدام از مارکرهای التهابی غیر نرمال باشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
حتی اگر همه شرایط زیر محقق شود باز میشود درمان ضد میکروبی را در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار نرمال باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد و یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. Grade: B; Weak Recommendation   
اگر شیرخواری در منزل مداوا میشود، حتی اگر تمام شرایط زیر محقق شود با اینحال باید درمان ضد میکروبی وریدی تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچکدام از مارکرای التهابی اخذ شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF نرمال باشد. Grade: C; Moderate Recommendation   
درمان در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر میتواند انجام شود: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچ کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی نباشند. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. 4- آموزش شفاهی و دستورالعمل کتبی جهت نحوه مراقبت و پایش شیرخوار در منزل مهیا شده باشد. 5- برنامه پیگیری و ارزیابی مجدد در 24 ساعت مقرر شده هو مهیا شده باشد. 6- مقتضیات لازم برای موارد تغییر در شرایط بالینی (مثلا نحوه ارتباط خانواده با پرسنل و دسترسی به مراقبت پزشکی فوری) دیده شده و مهیا  شده باشد. Grade: B; Moderate Recommendation   
در مواردی که نمونه CSF گرفته نشده و یا قابل تفسیر نباشد، شیرخوار باید در بخشی که دارای پرسنل و کارکنان مجرب شیرخواران/شیرخوران کوچک باشد، بستری شود. Grade: B; Weak Recommendation   
قطع داروی ضد میکربی و ترخیص شیرخوار پس از 24 تا 36 ساعت از نتایج منفی کشت در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام گیرد. 1- شیرخوار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا تب و تغذیه). 2- هیچ دلیل دیگری برای بستری وجود نداشته باشد. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مثل اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
قطع درمان ضد میکروبی در شیرخواران تحت مراقبت در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام شود: 1- شیرخوار در زمان ارزیابی مجدد از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 2- تمام کشتها در 24 تا 36 ساعت منفی باشند. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مانند اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
شیرخوران از نظر عوامل بیماریزای یافته شده در ادرار، خون یا CSF با درمان ضد میکروبی هدفمند درمان شوند. طول درمان بستگی به طبیعت بیماری، ارگانیسم مسوول بیماری و پاسخ شیرخوار به درمان دارد. Grade: A; Strong Recommendation   

منبع:

Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. Pediatrics. 2021;148(2).

ادامه مطلب

تب در شیرخواران 8 تا 21 روزه

تب در شیرخواران 8 تا 21 روزه

توصیه های زیر در بیماران زیر کاربرد دارد: شیرخوار 8 تا 21 روزه با تب 38 درجه و بالاتر با حال عمومی خوب و بدون منشا شناخته شده تب

توصیه

grade: ;evidence quality; strength of recommendation

توضیحات

باید نمونه گیری ادرار مثانه بوسیله کاتتر مثانه و یا آسپیراسیون سوپراپوبیک برای آنالیز ادرار انجام شود و اگر نتایج آنالیز ادرار مثبت بود، کشت انجام شود Grade: A; Strong Recommendation  معیارهای مثبت بودن آزمایش آنالیز ادرار: مثبت شدن لوکوسیت استراز، وجود 5 گلبول سفید در فیلد بزرگنمایی بالا در ادرار سانتریفوژ شده و یا 10 گلبول سفید در ادرار سانتریفوژ  نشده
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation  معیار مثبت بودن کشت ادرار سوپراپوبیک: وجود 10000 کلونی از یک پاتوژن به همراه وجود گلبول سفید در ادرار
میتوان مارکرهای التهابی را ارزیابی کرد. . Grade: B; Weak Recommendation  مارکرهای التهابی شامل تعداد گلبولهای سفید، شمارش نوتروفیلی مطلق، شمارش سلول باند، CRP و پروکلسیتونین.  (procalcitonin>0.5 ng/ml, CRP>20 mg/l, ANC> 4000, >5200/mm3)
باید نمونه CSF برای آنالیز (تعداد گلبول سفید، پروتئین، گلوکز، رنگ آمیزی گرم) و کشت باکتریال گرفته شود. تستهای ویروسی هم مد نظر قرار گیرد Grade: A; Strong Recommendation  در صورت وجود گلبول سفید بدون کشت باکتریال مثبت، باید ویروس هرپس سیمپلکس و انتروویروس را بر اساس شرایط بالینی بیمار مد نظر قرار داد.
باید درمان آنتی بیوتیک وریدی آغاز شود. Grade: A; Strong Recommendation  درمان اولیه شامل آمپیسیلین بعلاوه یکی از دو داروی جنتامایسین یا سفتازیدیم است.
در زمان انتظار برای جواب کشتها، شیرخوار باید در بیمارستان تحت نظر پرستاران و کارکنان مجرب در زمینه مراقبت شیرخواران 8تا 21 روزه، به صورت فعال مونیتور شود. Grade: B; Moderate Recommendation   
در صورتی که تمام معیارهای زیر محقق شد، آنتی بیوتیک وریدی باید قطع شده و شیرخوار مرخص شود: 1- نتایج کشتها برای 24 تا 36 ساعت منفی شوند و یا فقط از جهت آلودگیهای نمونه گیری مثبت شوند. 2- حال عمومی خوب شیرخوار تدوام یابد و یا در حال پیشرفت (مثلا تب و وضعیت تغذیه) باشد. 3- هیچ دلیل دیگری برای بستری در بیمارستان وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
در صورت مثبت شدن پاتوژن در ادرار، خون یا CSF، درمان ضد میکربی به صورت هدفمند انجام شود و طول مدت درمان بسته به ماهیت میکرب، بیماری و نحوه پاسخ به درمان دارد Grade: A; Strong Recommendation   

منبع:

 1. Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. Pediatrics. 2021;148(2).
ادامه مطلب

درمان استئوآرتریت زانو

درمان استئوآرتریت زانو
  نوع توصیه مداخله میزان قوت توصیه
مداخلات غیر داروئی انجام شود ورزش، نوع ورزش بر اساس تعامل بین بیمار و مربی تعیین می گردد. ورزشهای هوازی (پیاده روی و دوچرخه) و ورزش آبی توصیه میشود.  توصیه قوی
انجام شود حرکات ورزشی تعادلی توصیه مشروط
انجام شود کاهش وزن توصیه قوی
انجام شود تای-چی (تمرینات ذهنی-بدنی سنتی چینی) توصیه قوی
انجام شود یوگا توصیه مشروط
انجام شود عصا، استفاده از عصا در کسانی که بیماری مانع راه رفتن و پایداری میشود، توصیه میشود توصیه قوی
انجام شود Brace، زانوبند تیبیوفمورال. در مواردی که باعث راه افتادن بیمار بشود توصیه قوی
انجام شود زانوبند پاتلوفمورال توصیه مشروط
عدم استفاده چسب kinesio توصیه مشروط
عدم استفاده کفش اصلاحی توصیه مشروط
عدم استفاده کفی کفش اصلاحی توصیه مشروط
انجام شود طب سوزنی توصیه مشروط
انجام شود مداخلات دمایی توصیه مشروط
انجام شود Radiofrequency ablation توصیه مشروط
انجام شود ماساژ درمانی توصیه مشروط
انجام شود Manual therapy (درمان با مداخلات دستی درمانگر) توصیه مشروط
عدم استفاده Pulsed vibration therapy توصیه مشروط
عدم استفاده Transcutaneous electrical stimulation (TENS) توصیه قوی
مداخلات داروئی انجام شود داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) موضعی توصیه قوی
انجام شود کرم فلفل capsaicin توصیه مشروط
انجام شود داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی  NSAID خوراکی، پایه اصلی درمان است. انتخاب نوع دارو بسته به شرایط بیمار دارد توصیه قوی
انجام شود تزریق داخل مفصلی گلوکوکورتیکوئید توصیه قوی
انجام شود تزریق داخل مفصلی گلوکوکورتیکوئید نسبت به ترکیبات هیالورونیک اسید دارای برتری است توصیه مشروط
انجام شود استامینوفن، به تنهایی اثر قابل توجهی ندارد توصیه مشروط
انجام شود Duloxetine توصیه مشروط
انجام شود ترامادول، استفاده در مواردی که سایر مسکنها موثر نبوده و امکان جراحی نباشد توصیه مشروط
عدم استفاده مخدرها به صورت طولانی مدت توصیه مشروط
عدم استفاده کولشیسین توصیه مشروط
عدم استفاده روغن ماهی توصیه مشروط
عدم استفاده ویتامین دی توصیه مشروط
عدم استفاده بی فسفاناتها توصیه مشروط
عدم استفاده گلوکوزآمین توصیه قوی
عدم استفاده کندروئیتین سولفات توصیه قوی
عدم استفاده هیدروکسی کلروکین توصیه قوی
عدم استفاده متوتروکسات توصیه قوی
عدم استفاده تزریق داخل مفصلی هیالورونیک اسید توصیه مشروط
عدم استفاده تزریق داخل مفصلی سم بوتولینوم توصیه مشروط
عدم استفاده پرولوتراپی توصیه مشروط
عدم استفاده پلاسمای غنی از پلاکت توصیه قوی
عدم استفاده تزریق سلولهای بنیادی stem cells توصیه قوی
عدم استفاده Tumor necrosis factor inhibitors and interleukin-1 receptor antagonists توصیه قوی

روبراه سازی بیماران مبتلا به استئوآرتریت دارای ابعاد مختلف شامل مداخلات آموزشی، رفتاری، روانی اجتماعی و فیزیکی و همچنین داروهای موضعی، خوراکی و داخل مفصلی است. انتخاب نوع درمان و برنامه ریزی مناسب با همفکری پزشک و بیمار و با توجه به شرایط بالینی و الگوی زندگی بیمار انجام می شود.

منبع:

Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, Oatis C, Guyatt G, Block J, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Arthritis & Rheumatology. 2020;72(2):220-33.

ادامه مطلب

دارو درمانی در پرفشاری خون

دارو درمانی در پرفشاری خون

فشار خون و آستانه شروع درمان دارویی

سازمان بهداشت جهانی برای افراد دارای فشار خون متوسط سیستولیک 140 و دیاستولیک 90 میلی متر جیوه  توصیه به شروع درمان دارویی فشار خون میکند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا) در افراد دارای سابقه بیماریهای قلبی عروقی و یا با خطر بالای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)، افراد دیابتی و بیماری مزمن کلیه، درمان دارویی در فشار خون سیستولیک 130-139 میلی متر جیوه نیز توصیه می شود. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)

درخواست آزمایش

پیشنهاد می شود هنگام شروع درمان دارویی، جهت بررسی بیماریهای همزمان و فشار خون ثانویه، آزمایش گرفته شود به شرطی که آغاز درمان جهت بررسی نتایج به تاخیر نیفتد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

ارزیابی خطر بیماریهای قلبی عروقی به عنوان راهنمای شروع داروهای ضد پرفشاری خون

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که در زمان شروع درمان دارویی پرفشاری خون و یا پس از آن، طبقه بندی بیماران از نظر خطر بیماریهای قلبی عروقی انجام شود به شرطی که میسر باشد و درمان را به تاخیر نیندازد. (توصیه مشروط، شواهد ضعیف)

دسته های دارویی مورد استفاده به عنوان داروهای خط نخست

برای بالغینی که نیاز به درمان دارویی پرفشاری خون هستند، سازمان بهداشت جهانی یکی از سه دسته دارویی زیر را به عنوان داروهای ضد پرفشاری خون خط نخست توصیه می کند:

 • داروهای تیازیدی یا شبه تیازیدی
 • مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI)/ بلوک کننده گیرنده آنژیوتانسین (ARB)
 • بلوک کننده های کانال کلسیمی دی هیدروپیریدینی طولانی اثر. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط تا بالا)

درمان ترکیبی

سازمان بهداشت جهانی برای بالغین نیازمند درمان دارویی پرفشاری خون، درمان ترکیبی، ترجیحا در قالب یک قرص ترکیبی (برای افزایش همکاری و تداوم درمان)، را پیشنهاد می دهد. داروهای ضد پرفشاری خون مورد استفاده در درمان ترکیبی باید از یکی از سه دسته دارویی زیر انتخاب شوند: دیورتیکها (تیازیدی یا شبه تیازیدی)، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI)/ بلوک کننده گیرنده آنژیوتانسین (ARB)، بلوک کننده های کانال کلسیمی دی هیدروپیریدینی طولانی اثر. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط)

فشار خون هدف

سازمان بهداشت جهانی در مبتلایان پرفشاری خون بدون بیماری همزمان، هدف درمان را رسیدن به فشار خون زیر 90/140 میلی متر جیوه توصیه می کند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط)

سازمان بهداشت جهانی در مبتلایان پرفشاری خون با بیماری قلبی عروقی شناخته شده، رسیدن به هدف درمانی فشار خون سیستولیک زیر 130 میلی متر جیوه را توصیه می کند. (توصیه قوی، شواهد با کیفیت متوسط)

سازمان بهداشت جهانی هدف درمان پرفشاری خون در بیماران پرخطر (افراد با خطر بالای ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، دیابت ملیتوس، بیماری مزمن کلیه) را رسیدن به فشار خون زیر 130 میلی متر جیوه پیشنهاد می دهد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت متوسط)

فراوانی ارزیابیهای مجدد

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که بیماران در آغاز درمان و یا پس از تغییر دارو، تا زمان رسیدن به هدف درمانی، به صورت ماهیانه پیگیری شوند. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

سازمان بهداشت جهانی زمان پیگیری هر سه تا شش ماه را برای بیماران تحت کنترل پیشنهاد می دهد. (توصیه مشروط، شواهد با کیفیت پایین)

تجویز دارو برای کارشناسان غیر پزشک

سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد می کند که درمان دارویی بیماران توسط کارشناسان غیر پزشک مانند داروسازان و پرستاران می تواند ارائه شود به شرطی که شرایط زیر فراهم گردد: آموزش مناسب، تبحر تجویز، پروتکلهای درمان ویژه، و نظارت پزشک. (توصیه مشروط، شواهد کیفیت پائین)

منبع:

Al-Makki A, DiPette D, Whelton PK, Murad MH, Mustafa RA, Acharya S, et al. Hypertension pharmacological treatment in adults: a World Health Organization guideline executive summary. Hypertension. 2022;79(1):293-301.

ادامه مطلب

افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

افت فشار خون ارتواستاتیک: یک رویکرد عملی

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- تست تشخیص افت فشار خون ارتواستاتیک باید شامل اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب در وضعیت خوابیده به پشت به مدت پنج دقیقه و سپس در وضعیت ایستادن به مدت سه دقیقه باشد.

- اگر سوء ظن بالینی برای افت فشار خون ارتواستاتیک بالا باشد، حتی با علایم حیاتی طبیعی باید آزمایش چرخاندن سر به بالا در بالین بیمار انجام شود.

- بیماران مبتلا به افت فشار خون ارتواستاتیک نوروژنیک و فشار خون بالا در وضعیت خوابیده به پشت باید با اندازه گیری فشارخون 24 ساعته در شرایط سرپایی ارزیابی شوند.

- هدف درمان افت فشار خون ارتواستاتیک باید کاهش علائم برای بهبود کیفیت زندگی باشد، نه عادی سازی فشار خون.

- قبل از تجویز دارو باید راهبردهای درمان غیردارویی را امتحان کرد. اگر درمانهای غیردارویی به تنهایی کافی نباشد، باید همراه با داروها استفاده شود.

- درمان دارویی خط اول باید شامل midodrine یا droxidopa باشد که برای تسکین علائم تنظیم دوز شده باشند.

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

آدنومیوز: تشخیص و درمان

آدنومیوز: تشخیص و درمان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- از سونوگرافی ترانس واژینال یا ام آر آی لگن برای تشخیص غیرتهاجمی آدنومیوز استفاده کنید. C

- بیماران مبتلا به آدنومیوز که مایل به بارداری نیستند می توانند از سیستم داخل رحمی آزاد کننده لوونورژسترل (Mirena) برای کمک به کاهش خونریزی شدید قاعدگی و درد استفاده کنند. B

- برای زنانی که از سن باروری گذشته اند، در صورتی که سایر درمان ها موثر واقع نشوند هیسترکتومی درمان قطعی آدنومیوز است. C

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

سردرد خوشه ای: بررسی سریع شواهد

سردرد خوشه ای: بررسی سریع شواهد

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- احساس بی قراری یکی از ویژگی های کلیدی سردرد خوشه ای است و باید در شرح حال بیمار به آن دقت شود. C

- درمان‌های تسکینی خط اول برای سردرد خوشه‌ای شامل اکسیژن مکمل 100٪، سوماتریپتان زیر جلدی (Imitrex)، اسپری بینی سوماتریپتان و زولمی‌تریپتان داخل بینی (Zomig) است. A

- تزریق استروئید ساب اکسیپیتال ممکن است بعنوان درمان موقت در نظر گرفته شود تا زمان برای اثربخشی کامل درمان پیشگیرانه فراهم شود. A

- درمان پیشگیرانه خط اول برای سردرد خوشه ای وراپامیل است. A

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- در صورت عدم وجود ضرورت پزشکی از القای زایمان قبل از هفته 39 بارداری خودداری کنید. B

- از مصرف پروستاگلاندین ها در بیمارانی که زایمان سزارین قبلب یا سابقه جراحی بزرگ رحم دارند، به دلیل افزایش خطر پارگی رحم، اجتناب کنید. C

- ورزش منظم و متوسط و ماساژ سینه هر دو احتمال زایمان خود به خود را افزایش می دهند. B

- تحریک غشاء آمنیوتیک در محیط سرپایی می تواند احتمال زایمان خود به خود را در عرض 48 ساعت افزایش دهد. B

- برای رسیدن دهانه رحم در بیماران زایمان اول با دهانه رحم نامطلوب استفاده از کاتتر فولی را در نظر بگیرید. B

- استفاده از میزوپروستول واژینال را برای رسیدن دهانه رحم در نظر بگیرید تا احتمال زایمان طبیعی در عرض 24 ساعت افزایش یابد. B

- ترکیب یک کاتتر بالون و میزوپروستول برای رسیدن دهانه رحم برای کوتاه کردن زمان زایمان را در نظر بگیرید. B

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

اختلالات خواب رایج در کودکان

اختلالات خواب رایج در کودکان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- برای کودکان سالمی که مقاومت قبل از خواب یا بیداری شبانه دارند خط اول درمان مداخلات رفتاری است. C

- تست آپنه خواب خانگی و پلی سومنوگرافی مختصر برای تشخیص آپنه انسدادی خواب در کودکان توصیه نمی شود. C

- آدنوتونسیلکتومی خط اول درمان برای کودکان مبتلا به آپنه انسدادی خواب است. C

- اگر در کودکی مشکوک به سندرم پای بی قرار باشید، اقدامات درمانی باید شامل جبران کمبود آهن و اجتناب از محرک هایی مانند عدم تحرک طولانی مدت، محرومیت از خواب، و برخی داروها باشد. C

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب

دیابت با شروع بلوغ در جوانان: بررسی سریع شواهد

دیابت با شروع بلوغ در جوانان: بررسی سریع شواهد

توصیه های کاربردی کلیدی

 

- تشخیص دیابت با شروع بلوغ در جوانان باید در بیماران غیر چاق که دیابت قندی آنها در سنین پایین (کمتر از 30 سال) تشخیص داده شده است، عملکرد سلولهای بتا پانکراس حفظ شده، عدم خودایمنی سلولهای بتا پانکراس و با سابقه خانوادگی قوی دیابت در نظر گرفته شود. C

- سولفونیل اوره ها درمان دارویی ترجیحی برای قند خون بالا در تیپ 1 و 3 بیماری هستند. C

- درمان دارویی قند خون بالا برای تیپ 2 بیماری لازم نیست زیرا خطر عوارض عروقی کم است و بیماران بدون علامت هستند. C

 

سطح شواهد

 • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
 • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
 • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

 

ادامه مطلب