پانکراتیت حاد

پانکراتیت حاد

تشخیص:

1- تعریف پانکراتیت حاد بر پایه وجود دو معیار از سه معیار زیر داده میشود: معیار بالینی (درد قسمت بالایی شکم)، معیار آزمایشگاهی (آمیلاز یا لیپاز سرم بیش از سه برابر حد نرمال)، و/یا معیار تصویربرداری (CT، MRI، و یا سونوگرافی). (GRADE 1B, strong agreement)

 

درمان:

1- برای حمایت حاد مایع درمانی اولیه در پانکراتیت حاد، رینگرلاکتات توصیه میشود. (GRADE 1B, strong agreement)

2- باید مایع درمانی وریدی (با رویکرد رسیدن به هدف) با میزان 5-10 ml/kg/h  آغاز شود تا اینکه اهداف احیایی مورد نظر  محقق شود. رویکرد ترجبحی برای ارزیابی پاسخ به مایع درمانی باید بر اساس یکی و یا بیشتر از معیارهای زیر باشد:

1- اهداف بالینی غیر تهاجی ضربان قلب کمتر از 120، میانگین فشارخون شریانی 65-85 و برونده ادراری بیش از 0.5-1 ml/kg/h

2- اهداف بالینی تهاجمی شامل تغییرات برونده قلبی و تعیین حجم خون داخل قفسه سینه،

3- اهداف بیومدیکال شامل هماتوکریت 35-44 درصد. (GRADE 2B, weak agreement)

 

3- آنتی بیوتیک وریدی پیشگیرانه برای پیشگیری از عوارض پانکراتیت حاد توصیه نمیشود. (GRADE 1B, strong agreement)

4- پروبیوتیک پیشگیرانه برای پیشگیری از عوارض عفونی پانکراتیت حاد توصیه نمیشود. (GRADE 1B, strong agreement)

5- در موارد پرانکراتیت خفیف (بدون رخداد نارسائی ارگانها)، با شروع روند کم شدن درد و کاهش مارکرهای التهابی، تغذیه دهانی انجام شود. (GRADE 2B, strong recommendation)

 

منبع:

Besselink M, van Santvoort H, Freeman M, Gardner T, Mayerle J, Vege SS, et al. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13(4, suppl 2):E1-E15.

تگ (ها):

آخرین مطالب