مدیریت آسیب های سر و گردن توسط پزشک ورزشگاه

مدیریت آسیب های سر و گردن توسط پزشک ورزشگاه

اگرچه نادر است، اما آسیب های سر و گردن به دنبال ورزش می تواند تهدید کننده زندگی باشد.

بنابراین، درمان به موقع و مناسب حیاتی است.

آمادگی های کافی برای پزشک ورزشگاه ضروری است و قبل از رسیدن به خط کناری شروع می شود.

شناخت مربی ورزشی و کارکنان پشتیبانی، ایجاد یک زنجیره فرماندهی و برنامه عملیات اضطراری، و داشتن تمام تجهیزات مناسب در دسترس برای آمادگی بازی یا تمرین مهم هستند.

در مسابقات ورزشی، پزشکان باید دید واضحی نسبت به زمین بازی داشته باشند و در صورت لزوم دسترسی آسان به زمین داشته باشند.

هنگام انجام ارزیابی در زمین ورزشکاری که حرکت نمی کند، اعم از هوشیار، ناخودآگاه یا با کاهش هوشیاری، باید آسیب سر و گردن را در نظر گرفت و ورزشکار آسیب دیده باید روی تخته ستون فقرات با تثبیت ستون فقرات گردنی قرار گیرد و برای ارزیابی بیشتر به بخش اورژانس منتقل شود.

عموماً هنگام انتقال ورزشکار آسیب دیده کلاه و پد بر روی آنها باقی می ماند.

ضربه مغزی یکی از شایع ترین آسیب های سر و گردن در ورزشکاران است و در صورت مشکوک شدن به ضربه مغزی، ورزشکار نمی تواند در همان روز به بازی بازگردد.

شکستگی بینی همیشه نیاز به جااندازی بسته فوری ندارد.

شکستگی های اربیتال، فک بالا، یا فک پایین نیاز به انتقال به بخش اورژانس دارند.

درصورت کنده شدن دندان، زمان مهم است و کاشت مجدد باید ظرف 30 دقیقه پس از آسیب انجام شود.

 

توصیه های کلیدی در طبابت بالینی

  • هر ورزشکاری که حرکت نمی کند، چه هوشیار، چه غیرهوشیار، یا با کاهش هوشیاری، باید فرض شود که آسیب به ستون فقرات گردنی دارد تا خلاف آن ثابت شود.
  • برای حفظ ثبات ستون فقرات گردنی، می توان از مانور log Roll یا Lift and Slide برای انتقال ورزشکار آسیب دیده بر روی تخته ستون فقرات استفاده کرد.
  • هنگام حمل و نقل یک ورزشکار آسیب دیده، باید کلاه و پد روی آنها گذاشته شود، اما اگر یکی از آنها باید برداشته شود، هر دو باید با هم برداشته شوند.
  • اگر یک ورزشکار در حال بازگشت به بازی است، پارگی های ساده باید با بخیه به جای چسب های جراحی بسته شوند.
  • جاانداختن فوری بینی با تغییر شکل شدید فقط در صورتی باید انجام شود که احتمال به خطر افتادن راه هوایی وجود داشته باشد به شرط اینکه پزشک ورزشگاه برای این کار دوره آموزش کافی گذرانده باشد.

منبع

دکتر بابک قلعه باغی

تگ (ها): آسیب های ورزشی پزشک ورزشگاه پزشکی ورزشی خدمات تندرستی پایه راهنمای بالینی مشاوره بالینی مشاوره پزشکی

آخرین مطالب