درمان بیماری رفلاکس مری به معده GERD

درمان بیماری رفلاکس مری به معده GERD
 1. در بیماران دارای اضافه وزن و چاق، توصیه به کاهش وزن می شود تا علایم GERD بهتر شوند (strong recommendation,  moderate level of evidence).
 2. پیشنهاد می شود که 2-3 ساعت قبل از خواب، از غذا خوردن پرهیز شود (conditional recommendation, low level of evidence)
 3. پیشنهاد می شود که بیماران GERD از مصرف دخانیات و محصولات تنباکو پرهیز نمایند (conditional recommendation, low level  of evidence).
 4. برای کنترل علائم GERD پیشنهاد می شود که از مصرف غذاهایی که باعث شروع علایم می شوند پرهیز شود (conditional recommendation, low level of evidence).

توضیح: (از جمله مواردی که بالقوه میتواند علایم را بدتر کنند عبارتند از قهوه، شکلات، نوشیدنیهای گازدار، غذاهای تند، غذاهای اسیدی مثل مرکبات و گوجه و غذاهای پرچرب و مصرف الکل)

 1. برای بهبود علائم شبانه GERD پیشنهاد می شود که سر تخت بلند شود (قسمت سری تخت خواب بالا آورده شود) (conditional recommendation, low level of evidence).
 2. در التیام ازوفاژیت اروزیو (EE) بین درمان با مهار کننده های پمپ پروتونی PPIs در مقایسه با آنتاگونیستهای گیرنده هیستامینی 2 (H2RA)، ما درمان با PPIs را توصیه می کنیم (strong recommendation, high level of evidence).
 3. برای تداوم التیام ناشی از ازوفاژیت اروزیو، PPIs بر H2RA ترجیح داده شده و توصیه می شود (strong recommendation, moderate level of evidence).
 4. مصرف PPI در 30 تا 60 دقیقه قبل از غذا نسبت به مصرف قبل از خواب جهت کنترل علایم توصیه میشود (strong recommendation, moderate level of evidence).
 5. در بیمارانی که علایمشان با درمان PPI از بین رفت و مبتلا به گاستریت اروزیو و یا مری بارت نیستند، برای قطع دارو و یا مصرف به صورت "تنها در صورت نیاز" (مصرف PPI تنها زمانی که علامت دار شدند) یک بار تلاش شود و وقتی بهبود یافتند، دارو قطع شود (conditional recommendation. Low level of evidence).
 6. در آن دسته از بیماران GERD که نیازمند درمان ادامه دار PPIs هستند، این دارو در پایینترین دوزی که علایم GERD را کنترل کند و التیام ازوفاژیت اروزیو را برقرار کند تجویز شود (conditional recommendation, low level of evidence).
 7. در موارد عدم پاسخ به PPIs ما توصیه به عدم اضافه کردن روتین درمان مدیکال دیگر داریم (conditional recommendation, moderate level of evidence).
 8. در بیماران ازوفاژیت درجه C و D (درجه بندی لوس آنجلس با توجه به اندوسکوپی) توصیه به تداوم نامحدود درمان PPI یا جراحی ضد رفلاکس است (strong recommendation, moderate level of evidence).
 9. در غیاب شواهد عینی GERD، ما باکلوفن را توصیه نمی کنیم (strong recommendation, moderate level of evidence).
 10. ما توصیه بر عدم استفاده از هر نوع عامل پروکینتیک (مانند متوکلوپرامید) برای GERD داریم مگر آنکه شواهد عینی گاستروپارزی وجود داشته باشد (strong recommendation, low level of evidence).
 11. ما سوکرالفات را برای GERD بجز در دوران بارداری توصیه نمی کنیم (strong recommendation, low level of evidence).
 12. برای کنترل علامت سوزش سردل در بیماران بیماری رفلاکس غیر اروزیو (NERD) پیشنهاد می کنیم که درمان PPI به صورت گاهگاهی یا در صورت نیاز انجام شود (conditional recommendation, low level of evidence)

منبع:

Katz, Philip O. MD, MACG1; Dunbar, Kerry B. MD, PhD2,3; Schnoll-Sussman, Felice H. MD, FACG1; Greer, Katarina B. MD, MS, FACG4; Yadlapati, Rena MD, MSHS5; Spechler, Stuart Jon MD, FACG6,7 ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease, The American Journal of Gastroenterology: January 2022 - Volume 117 - Issue 1 - p 27-56 doi: 10.14309/ajg.0000000000001538

تگ (ها):

آخرین مطالب