تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

این توصیه ها برای شیرخورانی کاربرد دارد که سن 29 تا 60 روز دارند، تب 38 درجه و بیشتر دارند، منشا دقیق تب مشخص نیست و بیماری زمینه ای خاصی ندارند.

توصیه های مرتبط با تب در شیرخوران 29 تا 60 روزه

grade:evidence quality; strength of recommendation توضیحات
نمونه جهت آنالیز ادراری از طریق کیسه، ادرار کردن خود به خودی یا تحرک ادرار کردن گرفته شود و در صورتی که نتیجه مثبت بود، از طریق کاتتر و یا سوپراپوبیک، نمونه جهت کشت گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation  معیارهای مثبت بودن آزمایش آنالیز ادرار: مثبت شدن لوکوسیت استراز، وجود 5 گلبول سفید در فیلد بزرگنمایی بالا در ادرار سانتریفوژ شده و یا 10 گلبول سفید در ادرار سانتریفوژ  نشده
یا باید نمونه از طریق کاتتر گذاشتن یا سوپراپوبیک گرفته شود، اگر نتیجه آنالیز ادرار مثبت بود، کشت نیز داده شود. Grade: A; Strong Recommendation  معیار مثبت بودن کشت ادرار سوپراپوبیک: وجود 10000 کلونی از یک پاتوژن به همراه وجود گلبول سفید در ادرار
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: B; Moderate Recommendation   
باید مارکرهای التهابی را ارزیابی نمود. Grade: B; Moderate Recommendation  مارکرهای التهابی در مقادیر زیر غیر طبیعی محسوب می شوند: 1- دمای بیش از 38.5 درجه، 2- پروکلسیتونین بیش از 0.5 نانوگرم در میلی لیتر، 3- CRP بیش از 20، 4- تعداد نوتروفیلی مطلق بیش از 4200 یا بیش از 5000
اگر هر کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی بودند، می توان نمونه CSF را برای آنالیز (تعداد گلبول سفید، شمارش افتراقی گلبولهای سفید، پروتئین، گلوکز، رنگ آمیزی گرم)، کشت برای باکتری، و آزامایش انتروویروس (اگر پلئوسیتوز CSF مشاهده شد، یا در طی فصل انتروویروس )  اخذ نمود Grade: C; Weak Recommendation   
اگر مارکرهای التهابی طبیعی بودند، نیازی به نمونه گیری CSF برای آنالیز و کشت نیست. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر آنالیز CSF مطرح کننده مننژیت باکتریال بود، باید از درمان ضد میکروبی وریدی استفاده کرد. Grade: A; Strong Recommendation   
در صورتی که هر دو شرط زیر برقرار باشد میتوان از درمان ضد میکروبی وریدی استفاده کرد: 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گیری انجام شده باشد) طبیعی باشد. 2- هر کدام از مارکرای التهابی غیر طبیعی باشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر تمام شرایط زیر برقرار باشد درمان ضد میکروبی خوراکی باید شروع شود: 1- آنالیز CSF (در صورت نمونه گیری) طبیعی باشد. 2- آنالیز ادرار مثبت باشد. 3- هیچکدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی نباشند. Grade: B; Strong Recommendation  درمان اولیه در شیرخوران 29 تا 60 روزه: عفونت ادراری: تزریقی: سفتریاکسون، خوراکی: سفالکسین یا سفیکسیم. تب با منشا نامشخص: سفتریاکسون. مننژیت: سفتریاکسون یا سفتازیدیم بعلاوه وانکومایسین
اگر تمام شرایط زیر فراهم باشد در زمان انتظار جواب کشت باکتریال نیازی به استفاده از درمان ضد میکروبی نیست: 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گیری انجام شده باشد) طبیعی یا مثبت از نظر انتروویروس باشد. 2- پاسخ آنالیز ادراری منفی باشد. 3- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر نتیجه آنالیز CSF اخذ شده غیر طبیعی بود، شیرخوار باید در بخشی بستری شود که پرستاران و پرسنل در زمینه مراقبت شیرخواران 29-60 روزه مجرب باشند. Grade: A; Strong recommendation   
اگر هر کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی بودند میتوان شیرخوار را در بخشی بستری نمود که پرستاران و پرسنل در زمینه مراقبت شیرخواران 29-60 روزه مجرب باشند. Grade: B; Moderate recommendation   
اگر تمام شرایط زیر فراهم باشد، شیرخوار باید در منزل مراقبت شود. 1- آنالیز CSF (اگر نمونه گرفته شده باشد)، طبیعی باشد. 2- تمام مارکرهای التهابی طبیعی باشند. 3- نتیجه آنالیز ادرار منفی باشد. 4- آموزش مناسب برای والدین ارائه شده باشد. 5- ارزیابی مجدد در طی 24 ساعت برنامه ریزی شده و مهیا شده باشد. 6- برای شرایط تغییر در شرایط بالینی برنامه ریزی شده و مقدمات آن فراهم شده باشد. برای مثال ارتباط بین خانواده و کارکنان درمانی و دسترسی به مراقبت پزشکی فوری Grade: B; Moderate Recommendation   
در مواردی که نمونه قابل تفسیر CSF اخذ نشده باشد، در صورتی که تمام شرایط زیر فراهم شده باشد میتوان از شیرخوار در منزل بدون درمان ضد میکروبی مراقبت نمود: 1- جواب آزمایش ادرار منفی باشد. 2- تمام مارکرهای التهابی بررسی شده طبیعی باشند. 3- والدین در صورت تغییر شرایط شیرخوار بتوانند سریعا مراجعه کنند و با پیگیری در عرض 24 تا 36 ساعت موافقت کنند. شیرخوران تحت مراقبت در منزل باید در طی 24 ساعت بعد مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند. Grade: B; Moderate Recommendation   
در صورت مهیا بودن تمام شروط زیر، درمان ضد میکروبی باید قطع شود: 1- تمام نتایج کشتهای باکتریال در 24- 36 ساعت منفی باشد. 2- بیمار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 3- هیچ عفونت دیگر نیازمند درمان (مانند اتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
بیماران با کشت ادارار مثبت (UTI) در صورتی که تمام شرایط زیر فراهم باشد باید از بیمارستان مرخص شوند: 1- نتیجه کشت خون منفی باشد. 2- نتیجه کشت CSF (اگر نمونه گرفته شده باشد) منفی باشد. 3- بیمار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 4- دلیل دیگری برای بستری شدن وجود نداشته باشد Grade: B; Strong Recommendation   
در صورتی که شیرخوار مبتلا به UTI تحت مراقبت در منزل دارای همه شرایط زیر باشد، درمان ضد میکربی خوراکی باید شروع شود و داروی ضد میکروبی وریدی قطع شود.1 - جواب کشت ادرار مثبت باشد. 2- نتیجه تمام کشتهای باکتریال دیگر در عرض 24-36 ساعت منفی باشد. 3- شیرخوار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال بهبود باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). Grade: B; Strong Recommendation   
شیرخوران از نظر عوامل بیماریزای یافته شده در ادرار، خون یا CSF با درمان ضد میکروبی هدفمند درمان شوند. طول درمان بستگی به طبیعت بیماری، ارگانیسم مسوول بیماری و پاسخ شیرخوار به درمان دارد. Grade: A; Strong Recommendation   
تگ (ها):

آخرین مطالب