راهنمای خدمات تندرستی پایه

مبتنی بر به روزترین شواهد علمی
(Evidence based Practice)

شروع مشاوره
سامانه راهنمای پزشکی مبتنی بر شواهد تلاش می‌کند تا معتبرترین و به روزترین توصیه های خدمات تندرستی پایه را در دسترس پزشکان و بیماران قرار دهد.
بدیهی است که توصیه های پزشکی مبتنی بر شواهد فقط بر اساس قضاوت و تصمیم گیری بالینی پزشکان قابل کاربرد هستند و به جامعه عمومی و بیماران توصیه می کنیم که مطالب این سامانه را با پزشکان معالج در میان بگذارند و اقدام به خوددرمانی نکنند.