آخـریــن مطالب «زایمان طبیعی»رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

رسیدن دهانه رحم (به آمادگی) و القای زایمان

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- در صورت عدم وجود ضرورت پزشکی از القای زایمان قبل از هفته 39 بارداری خودداری کنید. B

- از مصرف پروستاگلاندین ها در بیمارانی که زایمان سزارین قبلب یا سابقه جراحی بزرگ رحم دارند، به دلیل افزایش خطر پارگی رحم، اجتناب کنید. C

- ورزش منظم و متوسط و ماساژ سینه هر دو احتمال زایمان خود به خود را افزایش می دهند. B

- تحریک غشاء آمنیوتیک در محیط سرپایی می تواند احتمال زایمان خود به خود را در عرض 48 ساعت افزایش دهد. B

- برای رسیدن دهانه رحم در بیماران زایمان اول با دهانه رحم نامطلوب استفاده از کاتتر فولی را در نظر بگیرید. B

- استفاده از میزوپروستول واژینال را برای رسیدن دهانه رحم در نظر بگیرید تا احتمال زایمان طبیعی در عرض 24 ساعت افزایش یابد. B

- ترکیب یک کاتتر بالون و میزوپروستول برای رسیدن دهانه رحم برای کوتاه کردن زمان زایمان را در نظر بگیرید. B

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

ادامه مطلب