تشخیص بیماری رفلاکس معده به مری GERD

تشخیص بیماری رفلاکس معده به مری GERD
  1.  برای بیمارانی که علائم کلاسیک بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) شامل سوزش سردل و برگشت غذا دارند و علائم هشدار دهنده ندارند، یک درمان آزمایشی تجربی هشت هفته ای به صورت مصرف یک بار در روز داروهای مهارکننده پمپ پروتون (PPIs) قبل از غذا انجام شود (strong recommendation, moderate level of evidence).
  2.  در بیمارانی که علایم کلاسیک GERD به کارآزمایی تجربی 8 هفته ای PPIs پاسخ داد، تلاش برای قطع دارو انجام شود. (conditional recommendation, low level of evidence).
  3. اندوسکوپی تشخیصی را در بیمارانی توصیه می شود که در آنها علائم کلاسیک GERD به درمان تجربی هشت هفته ای پاسخ نداده باشد و یا اینکه بعد از قطع PPI، بازگشت علائم ایجاد شود (strong recommendation, low level of evidence). به صورت ایده آل اندوسکوپی بعد از 2-4 هفته قطع PPIs انجام شود.
  4. در بیمارانی که درد قفسه سینه بدون سوزش سر دل دارند و ارزیابی کافی برای رد کردن بیماری قلبی انجام شده است، آزمایش عینی برای تشخیص GERD (اندوسکوپی و/یا مونیتورینگ رفلاکس) توصیه میشود (conditional recommendation, low level of evidence).
  5. بررسی بلع باریوم به تنهایی را به عنوان تست تشخیصی GERD توصیه نمی کنیم (conditional recommendation, low level of evidence).
  6. در بیمارانی که دیسفاژی و یا سایر علایم هشدار (کاهش وزن و خونریزی گوارشی) دارند و همچنین در بیمارانی که عوامل خطر متعدد مری بارت دارند، اندوسکوپی به عنوان اولین تست برای ارزیابی انجام گیرد (strong recommendation, low level of evidence).
  7. هنگامی که تشخیص GERD مطرح است اما شفاف نیست و اندوسکوپی نیز شواهد عینی از GERD نشان نمی دهد، توصیه می شود که برای مشخص شدن تشخیص، در زمان دوره بدون درمان، مونیتورینگ رفلاکس انجام شود (strong recommendation, low level of evidence).
  8. در بیمارانی که شواهد اندوسکوپیک ازوفاژیت رفلاکس درجه C و D معیار لوس آنجلس دارند و یا در بیماران با قطعه بلند مری بارت توصیه به عدم انجام پایش رفلاکس خارج درمانی به عنوان تست تشخیصی است (strong recommendation, low level of evidence).

منبع:

Katz, Philip O. MD, MACG1; Dunbar, Kerry B. MD, PhD2,3; Schnoll-Sussman, Felice H. MD, FACG1; Greer, Katarina B. MD, MS, FACG4; Yadlapati, Rena MD, MSHS5; Spechler, Stuart Jon MD, FACG6,7 ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease, The American Journal of Gastroenterology: January 2022 - Volume 117 - Issue 1 - p 27-56 doi: 10.14309/ajg.0000000000001538

تگ (ها):

آخرین مطالب