تب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

تب در شیرخواران 22 تا 28 روزه

این توصیه ها در شرایط زیر کاربرد دارد:

شیرخوار 22- 28 روزه

تب 38 درجه و بالاتر

حال عمومی خوب شیرخوار

بدون منشا شناخته شده تب

توصیه grade: ;evidence quality; strength of recommendation توضیحات
شیرخواران 22 تا 28 روزه    
باید نمونه گیری ادرار مثانه بوسیله کاتتر مثانه و یا آسپیراسیون سوپراپوبیک برای آنالیز ادرار انجام شود و اگر نتایج آنالیز ادرار مثبت بود، کشت انجام شود Grade: A; Strong Recommendation   
یا اینکه باید نمونه ادرار با کیسه، دفع ادرار خود به خودی، یا تحریک ادرار کردن گرفته شده و آنالیز ادرار انجام شود و اگر مثبت بود، برای کشت ادرار از طریق کاتتر و یا سوپراپوبیک، نمونه ادرار مثانه گرفته شود. Grade: A Strong Recommendation   
باید یک نمونه کشت خون گرفته شود Grade: A; Strong Recommendation   
باید مارکرهای التهابی را ارزیابی نمود.  Grade: B; Strong Recommendation  مارکرهای التهابی در مقادیر زیر غیر طبیعی محسوب می شوند: 1- دمای بیش از 38.5 درجه، 2- پروکلسیتونین بیش از 0.5 نانوگرم در میلی لیتر، 3- CRP بیش از 20، 4- تعداد نوتروفیلی مطلق بیش از 4200 یا بیش از 5000
پزشکان در صورت تحقق تمام معیارهای زیر میتوانند نمونه CSF از شیرخوار 22-28 روزه بگیرند: 1- نتیجه آنالیز ادرار منفی یا مثبت باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- کشت خون و ادرار انجام شده باشد. 4- شیرخوار بستری باشد Grade: B; Moderate Recommendation   
اگر هرکدام از مارکزهای التهابی اخذ شده غیر طبیعی باشند، باید نمونه CSF جهت آنالیز (تعداد گلبول سفید، پروتئین، قند، رنگ آمیزی گرم) و کشت باکتریال گرفته شود Grade: C; Moderate Recommendation   
در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر، درمان وریدی آنتی میکروبیال در بیمارستان باید انجام شود: 1- آنالیز CSF مطرح کننده مننژیت باکتریال باشد. 2- نتیجه آنالیز ادرار مثبت باشد. Grade: A; Strong Recommendation  درمان اولیه در شیرخواران 22-28 روزه در موارد عفونت ادراری و تب بدون منشا مشخص، سفتریاکسون و در موارد مننژیت، آمپی سیلین به علاوه سفتازیدیم است. در برخی منابع سفتریاکسون را در زیر 4 هفته تجویز نمی کنند و سفوتاکسیم را به عنوان جایگزین مطرح می کنند.
در صورت محقق شدن تمام شرایط زیر میشود درمان آنتی میکروبی در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز CSF نرمال باشد. 2- آنالیز ادرار نرمال باشد. 3- هرکدام از مارکرهای التهابی غیر نرمال باشند. Grade: B; Moderate Recommendation   
حتی اگر همه شرایط زیر محقق شود باز میشود درمان ضد میکروبی را در بیمارستان تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار نرمال باشد. 2- هیچکدام از مارکرهای التهابی آزمایش شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد و یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. Grade: B; Weak Recommendation   
اگر شیرخواری در منزل مداوا میشود، حتی اگر تمام شرایط زیر محقق شود با اینحال باید درمان ضد میکروبی وریدی تجویز کرد: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچکدام از مارکرای التهابی اخذ شده غیر طبیعی نباشد. 3- آنالیز CSF نرمال باشد. Grade: C; Moderate Recommendation   
درمان در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر میتواند انجام شود: 1- آنالیز ادرار طبیعی باشد. 2- هیچ کدام از مارکرهای التهابی غیر طبیعی نباشند. 3- آنالیز CSF طبیعی باشد یا از نظر انتروویروس مثبت باشد. 4- آموزش شفاهی و دستورالعمل کتبی جهت نحوه مراقبت و پایش شیرخوار در منزل مهیا شده باشد. 5- برنامه پیگیری و ارزیابی مجدد در 24 ساعت مقرر شده هو مهیا شده باشد. 6- مقتضیات لازم برای موارد تغییر در شرایط بالینی (مثلا نحوه ارتباط خانواده با پرسنل و دسترسی به مراقبت پزشکی فوری) دیده شده و مهیا  شده باشد. Grade: B; Moderate Recommendation   
در مواردی که نمونه CSF گرفته نشده و یا قابل تفسیر نباشد، شیرخوار باید در بخشی که دارای پرسنل و کارکنان مجرب شیرخواران/شیرخوران کوچک باشد، بستری شود. Grade: B; Weak Recommendation   
قطع داروی ضد میکربی و ترخیص شیرخوار پس از 24 تا 36 ساعت از نتایج منفی کشت در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام گیرد. 1- شیرخوار از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا تب و تغذیه). 2- هیچ دلیل دیگری برای بستری وجود نداشته باشد. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مثل اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
قطع درمان ضد میکروبی در شیرخواران تحت مراقبت در منزل در صورت تحقق تمام شرایط زیر باید انجام شود: 1- شیرخوار در زمان ارزیابی مجدد از نظر بالینی خوشحال باشد و یا در حال پیشرفت باشد (مثلا از نظر تب و تغذیه). 2- تمام کشتها در 24 تا 36 ساعت منفی باشند. 3- هیچ عفونت نیازمند درمان دیگری (مانند اوتیت مدیا) وجود نداشته باشد. Grade: B; Strong Recommendation   
شیرخوران از نظر عوامل بیماریزای یافته شده در ادرار، خون یا CSF با درمان ضد میکروبی هدفمند درمان شوند. طول درمان بستگی به طبیعت بیماری، ارگانیسم مسوول بیماری و پاسخ شیرخوار به درمان دارد. Grade: A; Strong Recommendation   

منبع:

Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, Dreyer BP, Kuppermann N, O’Leary ST, et al. Evaluation and management of well-appearing febrile infants 8 to 60 days old. Pediatrics. 2021;148(2).

تگ (ها):

آخرین مطالب