بیماری های پاراتیروئید

بیماری های پاراتیروئید

توصیه های کلیدی کاربردی

 

- ارزیابی اولیه هیپرکلسمی برای تشخیص هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه باید شامل موارد زیر باشد: C
تعیین علایم
اندازه گیری کلسیم توتال یا یونیزه سرم
آلبومین
هورمون پاراتیروئید
کراتینین سرم
25 هیدروکسی ویتامین دی
کلسیم و کراتینین ادرار 24 ساعته
تراکم استخوان

- در بیماران هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در موارد زیر پاراتیروئیدکتومی توصیه می شود: C
بیماران علامت دار
نارسایی کلیوی قابل توجه
پوکی استخوان
یا سطح کلسیم سرم بیش از 1 میلی گرم در دسی لیتر (0.25 میلی مول در لیتر) بالای حداکثر نرمال

- در ارزیابی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران بیماری مزمن کلیوی و اختلال مینرالسیون استخوانی باید تراکم استخوان انجام شود. C

- در بیماران کلیوی مزمن (مراحل 3a تا 5) به منظور پیشگیری از هیپرفسفاتمی و هیپرکلسمی شدید باید سطح سرمی فسفات و کلسیم مونیتور شوند. C

- در اقوام درجه یک بیماران هیپرپاراتیروئیدیسم ناشی از تیپ 1 و 2 نئوپلازی غدد درون ریز چندگانه (Multiple endocrine neoplasia) توصیه به غربالگری ژنتیکی و مونیتورینگ آزمایشگاهی می باشد. C

 

سطح شواهد

  • A = شواهد بیمار مدار و با کیفیت خوب
  • B =شواهد بیمار محور ناپایدار یا با کیفیت محدود
  • C =اجماع، شواهد بیماری مدار، طبابت رایج، نظر خبرگان پزشکی، یا موارد بیماران.

 

منبع

تگ (ها): بیماری های پاراتیروئید پاراتیروئید هیپرفسفاتمی هیپرکلسمی

آخرین مطالب