تدوین بسته های آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد علمی روزآمد ملی و بین المللی به منظور ارتقاء سطح دانش، نگرش و عملکرد ارائه دهندگان خدمت (پزشکان، پیراپزشکان، مدیران و کارکنان نظام سلامت) و گیرندگان خدمت (بیماران و سازمانهای متقاضی خدمات) در سطوح مختلف پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی

بدین منظور همه مطالب ارائه شده هماهنگ با انجمن‌های علمی پزشکی و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواهد بود.